Selles isikuandmete töötlemise tingimustes kirjeldatakse järgmisi teemasid.

 1. Üldine.
 2. Kust andmeid kogutakse?
 3. Milliseid andmeid kogutakse?
 4. Mille jaoks kogutud andmeid kasutatakse?
 5. Kui kaua andmeid säilitatakse?
 6. Kes töötleb teie isikuandmeid ja kas andmeid avaldatakse kolmandale osapoolele?
 7. Kas teie andmeid edastatakse Euroopa Liidust või või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole?
 8. Kuidas te saate oma isikuandmete töötlemist mõjutada?
 9. Kuidas teie isikuandmeid kaitstakse?
 10. Kas Fazer saab isikuandmete töötlemise tingimusi muuta ja kuidas näha selle uuendusi?
 11. Kelle poole võite pöörduda, kui teil peaks andmete töötlemise kohta küsimusi tekkima?
 12. Vastutavad töötlejad.
 13. Isikuandmete kaitse avalduste lingid.

1. Üldine

Oy Karl Fazer Ab ja tema tütarettevõtete kohustuseks on kaitsta teie isikuandmeid ja töödelda teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele ja andmekaitse hea tava põhimõtetele. Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes viitab nimi „Fazer“ tegutsevale ettevõttele, milles pakutavale ametikohale kandideerite ja kes toimib teie isikuandmete vastutava töötlejana koos ettevõttega Oy Karl Fazer Ab.

Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes kirjeldatakse teid puudutavate isikuandmete kogumist, töötlemist ja kaitsmist Fazeri värbamisprotsessi ajal. Fazer töötleb isikuandmeid alati vastavalt kohalikele seadustele ning võtab arvesse äritegevusekohaseid eripärasid.

Mõiste „Isikuandmed“ tähistab tuvastatud või tuvastatava isikuga seotud andmeid.

Mõiste „Eriliigilisd isikuandmed“ tähistab mis tahes teavet, mis on seotud rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste seisukohtade, usuliste või filosoofiliste veendumuste või ametiühingusse kuulumisega. Lisaks loetakse eriliigilisteks isikuandmeteks isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid geneetilisi ja biomeetrilisi andmeid ning samuti terviseandmeid ja andmeid seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Mõiste „Töötlemine“ tähendab isikuandmetega tehtavat käsitsi või automatiseeritud toimingut (nt andmete kogumine, salvestamine, süstematiseerimine või kustutamine).

Mõiste „Vastutav töötleja“ tähendab isikut, osakonda või juriidilist isikut, kes üksinda või teistega koos määratleb isikuandmete töötlemise eesmärgid ja kasutusotstarbe, s.t otsustab, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. 

2. Kust andmeid kogutakse?

Fazer kogub teie isikuandmeid otse teie käest. Lisaks kogutakse andmeid kolmandate osapoolte allikatest kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses või teie nõusolekul, kui seda on vaja teie sobivuse hindamiseks ametikoha jaoks, millele kandideerite.

Fazer võib isikuandmeid koguda näiteks järgmistest allikatest:

 • värbamisagentuurid,
 • tööalaselt kasutatavad suhtlusvõrgud (nt LinkedIn),
 • teie nimetatud soovitajad,
 • taustakontrollidega seotud asutused,
 • isiksuse või võimekuse testide pakkujad,
 • tööportaalide andmebaasid (nt CV keskus, CV online).

3. Milliseid andmeid kogutakse?

Fazer kogub ainult värbamisprotsessi jaoks vajalikke isikuandmeid. Kogutavad andmed võivad hõlmata järgmist:

 • isikuandmed, mille esitate meilisõnumi või veebipõhiste kandideerimissüsteemide kaudu veebivormil, CV-des, taotlustes või muudes kirjalikes materjalides; nendeks andmeteks võivad olla nimi, meiliaadress, telefoninumber, aadress, sugu, sünniaeg, isiklik veebileht, foto, praegune tööandja, ametinimetus, hariduskäik, lõpetatud õpingud, lõpetamise kuupäev, töökogemus, keeleoskus, IT-oskused, võimalik tööle asumise kuupäev, palgasoov ja tööluba tõendavad dokumendid.

Isikuandmeid võidakse vajaduse korral kombineerida isikuandmetega, mis on saadud muudest allikatest, nt järgmistest:

 • intervjuud või muu teiega peetud suhtlus,
 • tööalaselt kasutatavad suhtlusvõrgud (nt LinkedIn),
 • teie soovitajad,
 • taustakontrollid,
 • isiksuse või võimekuse testid.

4. Mille jaoks kogutud andmeid kasutatakse?

Teie isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et hinnata teie sobivust ametikohale, millele kandideerite. Teie nõusolekul võib Fazer ka tulevikus hinnata teie sobivust ametikohtadele, mis võivad vabaneda. Fazer töötleb isikuandmeid ka selleks, et teavitada teid vabadest ametikohtadest, täita haldusülesandeid ning analüüsida kandidaatide andmebaasi, et mõista, kes ametikohtadele kandideerivad ja kuidas värbamisprotsessi arendada.

Isikuandmete töötlemine eespool nimetatud värbamise eesmärgil põhineb peamiselt Fazeri õigustatud huvidel. Õigustatud huvi tähendab huvi, mis on seaduslik ja Fazerile oluline näiteks avalduste ja nendega seotud andmete vastuvõtmiseks ning töötlemiseks. Õigustatud huvil põhinevate tegevuste töötlemisel võetakse arvesse kandidaatide huvisid ja nende eraellu ei sekkuta rohkem, kui on vajalik. Kandidaadil on oma konkreetse olukorraga seotud alustel õigus keelduda andmete töötlemisest õigustatud huvi põhjal. Lisateavet õiguste kohta leiate jaotisest „Kuidas saate oma andmete töötlemist mõjutada?“.

Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks võtke ühendust aadressil personal@fazer.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise õiguspärasust nõusoleku põhjal enne selle tagasivõtmist.

Fazer peab kandidaadi isikuandmeid töötlema seetõttu, et need on vajalikud teatud toimingute tegemiseks enne töölepingu sõlmimist. Võtke arvesse, et kui te vajalikku teavet ei esita, ei pruugi te vastata töösuhte, praktika või teatud ettevõtte plaanides ja programmides osalemise tingimustele või takistate Fazeril teiega lepingulisse suhtesse astumast.

5. Kui kaua andmeid säilitatakse?

Kui Fazer otsustab teid värvata, säilitab Fazer vajalikke isikuandmeid teie töösuhte kehtimise ajal ja kohaldatavate õigusaktidega nõutaval viisil. Töösuhte kehtimise ajal töödeldakse teie isikuandmeid vastavalt Fazeri töötajate isikuandmete töötlemise tingimustele.

Kui Fazer teid tööle ei võta, säilitatakse teie kandideerimisega seotud andmeid 1 aasta jooksul alates värbamisprotsessi lõppemisest.

Kui soovite 1 aasta jooksul saada pakkumisi muudele vabadele ametikohtadele, küsitakse selleks teie kirjalik nõusolek.

6. Kes töötleb teie isikuandmeid ja kas andmeid avaldatakse kolmandale osapoolele?

Teie isikuandmeid töötlevad ainult need töötajad, kes hindavad teie kandideerimisavaldust või kes peavad andmeid töötlema värbamisega seotud tugitoimingute tegemisel. Nende töötajate hulka kuuluvad näiteks värbajad, personalijuhid ning teised intervjueerijad ja isikud, kes teevad haldus- või IT-tugitoiminguid. Teie isikuandmeid töödeldakse Fazer Groupis.

 • Teenusepakkujad. Fazer kasutab andmete töötlemiseks mitmesuguseid teenusepakkujaid. Kui töötlemine on edasi antud teenusepakkujale, võib ta teie isikuandmeid kasutada Fazeri määratud juhiste järgi. Teenusepakkuja võib olla näiteks Fazerile värbamis- või personaliinfosüsteemi teenust osutav ettevõte. Sel juhul tagatakse kohaste lepinguliste vahenditega, et teenusepakkuja säilitab sellise infoturbetaseme, mis on piisav teie isikuandmete kaitsmiseks ja andmekaitseõigusaktide järgmiseks. Teenusepakkujad ja allhankijad töötlevad teie isikuandmeid ainult Fazeri eespool mainitud eesmärkidel.
 • Juriidiline kohustus. Teie andmeid võidakse avaldada ametiasutustele, kui seda Fazerilt seadusega nõutakse. Fazer võib teie isikuandmeid avaldada ka siis, kui see on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Sellistes olukordades ei avalda Fazer rohkem andmeid kui vajalik.
 • Ühinemised ja omandamised. Teie isikuandmeid võidakse avaldada võimaliku omandamise või ühinemise korral ostjale või korraldusega seotud muule osapoolele.

7. Kas teie andmeid edastatakse Euroopa Liidust  või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole?

Teie isikuandmeid ei edastata üldiselt väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ainult erandlikel juhtudel, kui see on vajalik selleks, et teha otsus teie värbamise kohta ametikohale, millele kandideerite, võidakse teie isikuandmeid edastada Fazer Groupi piires riiki, mis asub väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Selline olukord võib tekkida näiteks siis, kui konkreetse ametikoha juht asub Fazer Groupi Venemaa ettevõttes. Teie isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda ainult juhul, kui täidetakse isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõudeid. Sel juhul korraldatakse töötlemine Euroopa Komisjoni kinnitatud andmekaitseklauslite järgi. Kolmandatesse riikidesse edastamise ja kaitseklauslite kohta saate taotleda teavet allolevate kontaktide kaudu.

8. Kuidas te saate oma isikuandmete töötlemist mõjutada?

 • Teil on õigus taotleda juurdepääsu teid puudutavatele andmetele või saada kinnitust, et teie andmeid ei töödelda (õigus tutvuda).
 • Teil on õigus oma andmeid parandada (õigus andmeid parandada). See tähendab, et kui teid puudutavates andmetes on viga või kui andmed on ebatäpsed või poolikud, on teil õigus paluda Fazeril andmeid parandada või täiendada.
 • Teatud olukordades on teil õigus nõuda oma andmete kustutamist. Näiteks kui teie andmed pole enam vajalikud selle eesmärgi täitmiseks, milleks need algselt koguti või kui andmete kogumise aluseks oli teie nõusolek, mille soovite nüüd tagasi võtta ja muud alused teie isikuandmete töötlemiseks puuduvad (õigus olla unustatud). Võtke arvesse, et Fazeril võib olla alus andmete säilitamiseks, nt selleks, et kaitsta end õigusnõuete vastu. Sellistel juhtudel ei saa andmeid kustutada. 
 • Teil on oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel õigus keelduda andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel (õigus keelduda).                                       
 • Teatud olukordades on teil õigus oma andmete töötlemist piirata (õigus töötlemise piiramisele). Kui töötlemine on piiratud, teie andmed ainult salvestatakse ja neid ei töödelda muul viisil. Näiteks kui te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse, on teil õigus piirata oma vaidlustatud andmete töötlemist ajani, kuni on tagatud, et teie andmed on õiged.
 • Teatud olukordades on teil õigus saada masinloetaval kujul isikuandmeid, mille olete Fazerile esitanud, et saaksite need edastada teisele vastutavale töötlejale (õigus andmete ülekantavusele).

Saate oma andmekaitseõigusi kasutada, kui saadate taotlusvormi Fazer Groupi isikuandmete kaitse veebilehe (http://www.fazergroup.com/privacy, http://www.fazer.ee/privaatsus-fazeris/) kaudu.

Kui leiate, et Fazer on käesolevates värbamisega seotud isikuandmete töötlemise tingimustes kirjeldatud põhimõtetest hoolimata kohaldatava andmekaitseseaduse järgi rikkunud teie õigusi, on teil õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele.

9. Kuidas teie isikuandmeid kaitstakse?

Fazeril on vastavad tehnilised ja organisatsioonilised turbemeetmed ja -protsessid teie isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest.

Andmed kogutakse tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste vahenditega kaitstud serveritesse ja andmebaasidesse. Servereid, andmebaase ja nende varukoopiaid hoitakse turvatud ruumides ning andmetele pääsevad juurde vaid konkreetsed, eelnevalt määratud isikud. Serverite kaitsmiseks rakendatakse rangeid turbeabinõusid.

10. Kas Fazer saab isikuandmete töötlemise tingimusi muuta ja kuidas näha selle uuendusi?

Fazer täiustab pidevalt oma isikuandmekaitsega seotud põhimõtteid ja teenuseid ning seetõttu uuendatakse isikuandmete töötlemise kirjeldamiseks vajaduse korral käesolevaid värbamisega seotud isikuandmete töötlemise tingimusi. Värbamisega seotud isikuandmete töötlemise tingimuste muudatused võivad olla tingitud ka kohaldatavate õigusaktide muudatustest või nende tõlgendamisest.

Värbamisega seotud isikuandmete töötlemise ajakohased tingimused leiate alati Fazer Groupi isikuandmete kaitse lehelt (http://www.fazergroup.com/privacy, http://www.fazer.ee/privaatsus-fazeris/).

11. Kelle poole võite pöörduda, kui teil peaks andmete töötlemise kohta küsimusi tekkima?

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral võtke ühendust aadressil

personal@fazer.ee

12. Vastutavad töötlejad

Teie isikuandmete vastutav töötleja värbamisprotsessi kestel on Fazeri ettevõte, kus te ametikohale kandideerite, koos ettevõttega Oy Karl Fazer Ab.

Fazer Group

Oy Karl Fazer Ab

Fazerintie 6, 01230 Vantaa
PL 4, 00941 Helsinki

Eesti

Fazer Eesti AS

Pärnu mnt 158/1
11317 Tallinn

 

13. Isikuandmete kaitse teavituste lingid

Lisateavet isikuandmete kaitsega seotud toimingute kohta Fazeris leiate Fazer Groupi kontserni isikuandmete kaitse veebilehtedelt (http://www.fazergroup.com/privacyhttp://www.fazer.ee/privaatsus-fazeris/)